WydarzeniaEveryplaceProjektDownloadsKontakt
[Translate to Polsky:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Powody powstania projektu

Podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie interaktywnych materiałów do nauki rzadziej używanych i nauczanych języków europejskich, w połączeniu z elementami interkulturowymi, dla podniesienia kompetencji komunikacyjnej wśród:

  • pracowników MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) współpracujących z partnerami zagranicznymi
  • studentów odbywających studia i praktyki w krajach gdzie angielski nie jest znany na szeroką skalę.

Nasze materiały do nauki tych języków będą dostępne online, bezpłatnie i będą jednocześnie przedstawiały realnie istniejący kontekst wybranych, mniej znanych miast i miejsc.
Opieramy się na następujących przesłankach:

  • EU Strategic Framework for Education and Training ( Europejskie Strategiczne Ramy Kształcenia i Szkolenia) uznają umiejętności porozumienia sie w obcym języku za jedną z kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa ustaliły, że bariery w porozumieniu się mają wpływ na wyniki eksportowe. MŚP uznają ważność znajomości języków obcych w swojej polityce kadrowej oraz w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności w danej lokalizacji. Brak umiejętności porozumienia się w obcym języku jest postrzegany jako czynnik ograniczający rozwój MŚP na rynkach zagranicznych.
  • Studenci udający się na studia lub praktyki zagraniczne na ogół posiadają wystarczającą znajomość języka angielskiego lecz napotykają na różne bariery gdy studia te odbywają w miejscach gdzie angielski nie jest powszechnie znany
  • Badanie nad postawami Europejczyków wobec uczenia się języków obcych wykazało dużo dobrych chęci do zdobywania nowych kompetencji językowych. Jednocześnie brak jest dobrych, dostępnych online materiałów do nauki języków mniej popularnych.

Projekt EU-EVERYPLACE ma zamiar odpowiedzieć na te potrzeby jednocześnie tworząc miejsce dla promocji mniej znanych lecz interesujących miast i miejsc.